1,516 Reputation

10 yesterday
10 Dec 1
20 Nov 28
50 Nov 12
10 Nov 11
10 Nov 6
10 Nov 4
25 Oct 22
0 Oct 21
10 Oct 20
10 Oct 18
25 Oct 15
20 Sep 25
15 Sep 23
30 Sep 20
25 Sep 8
10 Aug 30
-10 Aug 29
10 Aug 18
65 Aug 16
20 Aug 15
10 Aug 13
20 Aug 12
25 Aug 9
30 Aug 8
10 Aug 7
-25 Aug 6
10 Aug 4
20 Aug 3
35 Aug 2